اداري او مالي چارو معاونيت

 د اداري او مالي  مرستیال بیوګرافي 

اداري جوړښت

د دندو لایحه

د اداري او مالي چارو معاونیت په لاندې څانګو کې فعالیت تر سره کوي:

د بشري سرچینوعمومی مدریت 

د مالي او حسابي چاروعمومي  مدریت 

د تهيه, تدارکاتو او خدماتو عمومي مدریت 

دکتابتون عمومي مدریت 

 معلوماتي ټکنالوژۍ  عمومي مدریت