وردګ لوړو زده کړو مؤسسه

به په ټول ځواک او توان سره د ښوونې او څیړنې په برخه کې د هغو شرایطو او معیارونو د بشپړاوي لپاره هڅه کوي، چې په پایله کې د لوړو زده کړو د خدمتونو د تر سره کولو له لیارې ټولنې ته د خدمت جوګه او د پام وړ مقام لاسته راوړي.

 

د پوهنتون د رییس پیغام

وردګ د لوړو زده کړو مؤسسه د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د قوانینوپه چوکاټ کې خپل علمي او اکاډمیک فعالیت کوي، چې تر ټولو مهم اواساسي رسالت یې د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې په لوړ کیفیت ، متوازنه او عادلانه توګه سره په علمي او مسلکي برخو کې د استعدادونوتشخیص، روزل ، ارزول او د هغوی د علمي او مسلکي وړتیاوو لوړول بلل کیږي. د زده کړو حاصلول یوه اسلامي وجیبه ، یوه ملي اړتیا او پهسمیزه او نړیواله کچه د سیالۍ اوسیال دارۍ یوازینۍ منطقي لاره ده ، نو د لوړو زده کړوپه حاصلولو او ترلاسه کولو کې زموږ مسؤلیت فردينه بلکې ټولییز دی ، او ددې مسؤلیت د حق اداینې په پار باید پلرونه ، میندېاو د ټولنې هر وګړی خپل مسؤلیت په پوره امانت دارۍ سرهادأ کړي ، ترڅو افغاني ټولنه د یو باثباته او سولییز پرمختګ لور ته سوق او وخوځیږي.

  • پوهنیار مسعود حسنزی