وردګ لوړو زده کړو مؤسسه

به په ټول ځواک او توان سره د ښوونې او څیړنې په برخه کې د هغو شرایطو او معیارونو د بشپړاوي لپاره هڅه کوي، چې په پایله کې د لوړو زده کړو د خدمتونو د تر سره کولو له لیارې ټولنې ته د خدمت جوګه او د پام وړ مقام لاسته راوړي.

Chancellor’s Message

 

  Wardak Institute Of Higher Education is doing its academic bustle under the rubrics and protocols of the ministry of higher education Afghanistan, its foremost and elementary undertaking is identifying talents training, evaluating and heightening their academic and specialized aptitudes in academic and specialized portion with high class and equivalent and justly way under the supervision of Islamic and national worthies, getting knowledge is one of the Islamic obligations and national stipulation and the only way of competition on a regional and international level, getting and receiving knowledge is not an individual but social concern. So, fathers, mothers, and other people in society have to honestly pay full attention in accomplishing this obligation to guide Afghan society to a peaceful and constant improvement.

  • Masoud Hasanzai