پیام رییس مؤسسه تحصیلات عالی وردګ

 

مؤسسه تحصیلات عالی وردګ در چارچوبِ قوانین وزرات محترم تحصیلات عالی افغانستان فعالیت علمي و اکادمیک میکند، که مامؤریت مهم و اساسي ایشان تشخیص، تربیه و ارزیابي استعداد ها و بلند بردن توانايي های علمي و مسلکي ایشان به شکل متوازن، عادلانه و با کیفیت عالي توأم با ارزشهای اسلامي و ملي کشور میباشد. فراګیري تحصیلات یک وجیبه اسلامي، یک ضرورت ملی و یګانه راه منطقي براي رقابت به سطحه منطقه و جهان میباشد. چون زمینه سازي برای کسب تحصیلات و رسیدن به ارمان های جامعه مسؤلیت فردی نه بلکی یک مسؤلیت جمعی میباشند، از همینرو والدین و هر فرد جامعه مکلف اند تا این مسولیت را به وجه احسن ادا کرده، تا جامعه افغانی مان به سوی پیشرفت صلح امیز و دوامدار سوق ګردد.

  • شيخ مولوی صفت الله حقانی