معاونیت مالی و اداری

 

  •  بیو ګرافی معاونیت مالی و اداری
  •   چارت نشکیلات 
  •  لایحه وظایف

مدریت های تحت اثر معاونیت مالی و اداری:

  •  مدریت عمومی منابع بشری
  •  مدریت عمومی مالي وحسابی 
  •  مدریت عمومی تهیه و تدارکات
  • مدریت عمومی تکالو‌‌ژۍ معلوماتي
  •